KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Regulamin elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 14

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 20.06.2016 r.

 

Regulamin elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 14 w Zespole Szkolno - przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim

1. W celu ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadza się elektroniczny system „ATMS Kids”.
2. Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
3. Z pełnych funkcjonalności systemu można korzystać także w trakcie dyżurów wakacyjnych. Rodzic/prawny opiekun dziecka z Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim może rejestrować swoje wejście/wyjście na czytnikach w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny, naliczając tym samym opłaty za pobyt dziecka w odpowiedniej, dyżurującej placówce.
4. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłatę za wyżywienie.
5. W Przedszkolu nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach od 8:00 do 13:00.
6. Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.
7. Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
8. Karta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.
9. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty wynosi 7,00 zł plus koszty przesyłki.
10. Fakt utraty karty należy zgłosić do Dyrektora, Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim lub intendenta Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
11. Rodzic/prawny opiekun może dokupić na własność dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego dziecka w cenie 7,00 zł plus koszty przesyłki.
12. Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wejście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.
13. Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wyjście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.
14. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wejścia” dziecka do przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny otwarcia przedszkola.
15. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” dziecka z przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu do godziny zamknięcia przedszkola.
16. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków zadeklarowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, lub „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny”.
17. Czytniki kart zbliżeniowych „wejście/wyjście” sygnalizują dźwiękiem oraz zmianą koloru diody rejestrację w systemie.
18. Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku z nazwą „Wyjście”.
19. System rozlicza rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu za pośrednictwem technologii RFID, czyli czytników kompatybilnych z kartami znajdujących się w Przedszkolu nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, na stronie internetowej i stronie BIP Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim, u Dyrektora oraz Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola.
3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.
4. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim udziela rodzicom/prawnym opiekunom Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim oraz intendent Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
5. Na platformie ePrzedszkole.com.pl dostępnej dla rodziców/prawnych opiekunów istnieje możliwość zapoznania się z aktualnymi informacjami o odpłatnościach swojego dziecka.
6. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie papierowa wersja ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.
7. Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
8. Zmiana opłat za karty będzie podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w przedszkolu (wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców).
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2016 r.