KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

ZARZĄDZENIE NR 2/AD/2020/2021 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31.08.2020 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Na podstawie: artykułu 106 ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) oraz Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku o zmianie uchwały nr LX/537/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki zarządzam, co następuje:

 

§ 1
1. Określa się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku).

2. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, o 50% na drugie i na każde następne dziecko w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny. Obniżka opłaty następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

3. Rodzice dzieci sześcioletnich wnoszą opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

4. Miesięczne opłaty za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej oraz wyżywienie wnoszą rodzice (opiekunowie prawni) dziecka w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Wysokość miesięcznych opłaty za świadczenia oraz wyżywienie ustalana jest na podstawie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu i zadeklarowanej liczby posiłków oraz wyliczeń z Systemu ATMS Kids firmy ALAN Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

5. Miesięczne opłaty za wyżywienie w szkole wnosimy najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.

6. Dzienna stawka za wyżywienie dziecka wynosi 8,00 zł

w Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Leona Witolda May’a 6/8:
śniadanie - 2,30 zł
obiad - 3,90 zł
podwieczorek - 1,80 zł

w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A:
śniadanie - 2,30 zł
obiad - 3,90 zł
podwieczorek - 1,80 zł

7. Opłata za wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. L. W. May’a 11/13 wynosi:
- obiad dla ucznia – 3,90 zł
- obiad dla nauczyciela – 6 zł (wsad do kotła – 3,90 zł; koszty wytworzenia obiadu – 2,10 zł)
- śniadanie dla ucznia oddziału przedszkolnego – 2,30 zł
- podwieczorek dla ucznia oddziału przedszkolnego – 1,80 zł.

8. O zmianie wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, ust. 6 i ust. 7 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 poinformuje rodziców/opiekunów dziecka w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu i szkole.

9. Opłata za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej podlega zwrotowi za każdą godzinę nieobecności dziecka w przedszkolu. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Rozliczenie (zmniejszenie) opłat za nieobecności dziecka w przedszkolu za dany miesiąc, dokonywane jest w miesiącu następnym lub w szczególnych sytuacjach w danym miesiącu.
Brak możliwości spożycia posiłków w szkole w danym dniu (nieobecność ucznia w szkole) zgłaszamy dzień wcześniej lub najpóźniej tego samego dnia do godz. 8:30 do intendenta (szkoła) telefonicznie. Rozliczenie (zmniejszenie) opłat za nieobecności ucznia w szkole za dany miesiąc, dokonywane jest w miesiącu następnym lub w szczególnych sytuacjach w danym miesiącu.

 

§ 2
1. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy odbiorcy tj. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Leona Witolda May’a 11/13, 97-200 Tomaszów Maz.

Rachunek bankowy w ING BANK ŚLĄSKI S. A. Numer rachunku: 46 1050 1461 1000 0090 3069 2793

 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 września 2020 roku.

 

Dyrektor ZS-P nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim
mgr Ewa Służewska